Tt. Vasumweg 278
1033SJ Amsterdam
@: info@autoclaaf-shop.nl
ABN AMRO Bank: NL97ABNA050.49.23.390
BTW nr. NL8508.54.921.B01
KVK nr. 53368371

1 Definities

1.1

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene voorwaarden: De onderhavige bepalingen;
Opdrachtnemer: Autoclaaf-shop;
Opdrachtgever: De partij die met de opdrachtnemer contracteert c.q. beoogt te contracteren;
Opdracht: Iedere overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever tot het leveren van diensten
en/of producten;
Offerte: Ieder schriftelijk aanbod van opdrachtnemer om een opdracht met haar aan te gaan;

2 Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

2.1

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten,
werkzaamheden, overeenkomsten en rechtshandelingen waarbij opdrachtnemer goederen en/ of diensten
van welke aard dan ook aan opdrachtgever levert. Aanvullingen of wijzigingen zijn alleen van kracht indien deze
schriftelijk zijn overeengekomen. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen voorwaarden wordt door
opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2

De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, verklaart zich
ermee akkoord, dat deze voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op vervolgbestellingen,
meerwerkopdrachten of nieuwe met de opdrachtgever te sluiten overeenkomsten.

3 Totstandkoming overeenkomst

3.1

Alle aanbiedingen en andere uitingen van opdrachtnemer zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
is vermeld. Indien een aanbieding door de opdrachtgever wordt aanvaard heeft de opdrachtnemer het recht
om het aanbod onverwijld na ontvangst van de opdrachtbevestiging te herroepen.
Eerdere aanbiedingen worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe aanbieding.

3.2

Opdrachten, wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van een overeenkomst zijn voor de
opdrachtnemer slechts bindend indien en voor zover deze door de opdrachtnemer schriftelijk aan
opdrachtgever zijn bevetigd. De opdrachtnemer heeft het recht om in een voorkomend geval zijn
gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk te stellen van de ontvangst van een door de opdrachtgever
ondertekende kopie van een door de opdrachtnemer toegezonden schriftelijke orderbevestiging binnen de
door de opdrachtnemer in de opdrachtbevestiging gestelde termijn.

3.3

Voor leveranties, werkzaamheden en/of meerwerkopdrachten waarvoor gezien hun aard en beperkte
omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de factuur tevens als
opdrachtbevestiging beschouwd. In dat geval wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer
te geven.

3.4

Monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en publicaties worden geacht bij wijze van aanduiding de
hoedanigheid van de te leveren goederen aan te geven. De te leveren goederen kunnen echter van
bovenbedoelde monsters etc. afwijken. Eventuele afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht de
ontvangst of betaling van de goederen te weigeren dan wel enigerlei vergoeding of tegemoetkoming te
verlangen, tenzij de afwijking zo groot is, dat van de opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden gevergd
deze te accepteren.

3.5

Indien er een overeenkomst tot stand komt tussen één opdrachtnemer en twee of meer opdrachtgevers
zijn deze opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen.

4 Wijziging van de overeenkomst

4.1

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden dan wel leveringen te wijzigingen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4.2

De kosten die gepaard gaan met deze wijziging zullen in onderling overleg door partijen worden vastgesteld.

4.3

De opdrachtnemer zal geen (meer)kosten aan de opdrachtgever in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

5 Levering

5.1

Alle door de opdrachtnemer genoemde leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch deze termijnen zijn evenwel niet fataal. Indien de opdrachtgever de eerste betaling niet binnen 2 dagen na de bestelling voldoet is de opdrachtnemer niet gehouden aan de afgesproken levertermijn. De opdrachtnemer is in ieder geval nooit gebonden aan leveringstermijnen, die niet meer gehaald kunnen worden vanwege in redelijkheid niet te voorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan of vanwege niet toerekenbare tekortkomingen als bedoeld in artikel 14 van deze voorwaarden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, is de opdrachtnemer gehouden zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is in overleg te treden met de opdrachtgever. Indien de leverantie om voornoemde redenen niet meer kan plaatsvinden is de opdrachtnemer niet gehouden tot enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.

5.2

Verzending en transport geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.3

De opdrachtnemer is gerechtigd te leveren in gedeeltes, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De leveranties kunnen door de opdrachtnemer afzonderlijk worden gefactureerd. Eenmaal afgeleverde goederen, ook al zijn ze nog niet gemonteerd en/of gefactureerd, worden geacht in bezit te zijn overgedragen aan de opdrachtgever en vallen dan ook onder zijn/haar verantwoording ingeval van schade, tenietgaan of achteruitgang door bijvoorbeeld brand, waterschade, ontvreemding, vernieling e.d.

6 Prijzen

6.1

Alle door de opdrachtnemer opgegeven prijzen worden gefactureerd op basis van de op het tijdstip van de aanbieding geldende prijzen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, luiden alle genoemde prijzen altijd in Euro en exclusief omzetbelasting.

6.2

Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van prijzen van opdrachtnemers en/of significante verhogingen van de prijzen van edelmetaal, grondstoffen, wisselkoersen, materiaalkosten, arbeidskosten, overheidslasten, vrachtkosten en/of assurantiekosten, dan behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor om deze prijsverhogingen aan opdrachtgever door te berekenen, zulks met dien verstande, dat de opdrachtgever bevoegd is de overeenkomst te annuleren, wanneer dergelijke verhoging(en) samen meer dan 10% van het oorspronkelijke orderbedrag belopen. Indien de opdrachtgever van deze mogelijkheid gebruik maakt blijft artikel 15 lid 1 van deze voorwaarden buiten toepassing.

6.3

Indien de bestelde goederen worden bezorgd en/of gemonteerd en/of geïnstalleerd, is de opdrachtnemer gerechtigd hierover bezorg- en/of montage- en/of installatiekosten apart in rekening te brengen en vallen derhalve buiten de door opdrachtnemer opgegeven prijzen.

7 Montage

7.1

De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat in de voor montage benodigde aansluitingen voor gas, water, elektriciteit, stroom, perslucht, verlichting e.d. tijdig voorzien is. De verantwoording voor het tijdig (laten) monteren van de juiste leiding op het juiste aansluitpunt, met inachtneming van de geldende aansluitvoorschriften van de opdrachtnemer en/of nutsbedrijven en/of anderszins , is voor rekening en risico van de opdrachtgever.

7.2

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden de kosten van het aansluiten van de bestelde goederen apart in rekening gebracht en vallen derhalve buiten de door opdrachtnemer opgegeven prijzen.

7.3

Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor het door of namens opdrachtgever tijdig en naar behoren uitvoeren van de hiervoor bedoelde werkzaamheden is uitgesloten.

7.4

Indien er met betrekking tot het bepaalde in dit artikel in enigerlei vorm schade en/of extra kosten ontstaat voor de opdrachtnemer, bijvoorbeeld door het niet of niet–tijdig kunnen afleveren en/of monteren en/of
installeren en/of aansluiten van de te leveren goederen, is de opdrachtnemer gerechtigd deze schade en/of extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

7.5

De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen die hun oorsprong vinden in de door of namens opdrachtgever aangeleverde informatie, waaronder – doch niet uitsluitend – begrepen informatie voer de praktijkindeling, bestelgegevens, maatvoeringen, opstellingen , aanwezige leidingen, reeds aanwezige apparatuur en dergelijke.

8 Betaling

8.1

50% van de betaling dient te geschieden binnen 2 kalenderdagen na het geven van de opdracht door de opdrachtgever. 50% van de betaling dient te geschieden binnen 7 kalenderdagen na de aflevering. Alle betalingen dienen te geschieden zonder enige korting of verrekening uit welken hoofde dan ook.
De opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om uitsluitend tegen directe betaling te leveren of om voor aflevering danwel montage en/of installatie en/of aansluiting danwel oplevering gehele of gedeeltelijke betaling te verlangen.

8.2

Alle door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds primair ter afdoening van eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter afdoening van de opeisbare facturen, te beginnen met de oudste factuur, ook al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op andere nog openstaande facturen.

8.3

Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij aan de opdrachtnemer een rentevergoeding verschuldigd ad 1,5% per maand of een gedeelte daarvan, gerekend vanaf de dag waarop de factuur betaald had moeten zijn.

8.4

Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is, is de opdrachtnemer gerechtigd haar vordering zonder nadere aankondiging ter incasso uit handen te geven en is de opdrachtgever alle hieraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten, waaronder ook begrepen alle gerechtelijke- en executiekosten, verschuldigd.

9 Opschorting/ontbinding

9.1

De opdrachtnemer is steeds gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende zekerheden te stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen en de uitvoering van de overeenkomst of delen hiervan op te schorten totdat de gevraagde zekerheden zijn gesteld.

9.2

De opdrachtnemer is voorts gerechtigd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt. Partijen gaan ervan uit dat alle over en weer bestaande verbintenissen samenhangen in de zin van artikel 6:52 B.W.

9.3

De opdrachtnemer is gerechtigd tussen haar en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voorzover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren, indien opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet tijdige of niet behoorlijke voldoening van de verplichtingen, die voor hem uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van (dreigende) insolventie daaronder begrepen al dan niet wettelijke schuldsanering alsmede faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever, bij het stilleggen c.q. de liquidatie van diens bedrijf/praktijk.

9.4

De gevolgen van opschorting en/of ontbinding, waaronder ook een schadevergoeding voor geleden schade, komen in de hiervoor omschreven gevallen steeds volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

9.5

Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever voor reeds geleverde goederen c.q. reeds uitgevoerde werkzaamheden onverlet. In een dergelijke situatie is de vordering van de opdrachtnemer m.b.t. hetgeen reeds is geleverd c.q. door de opdrachtnemer reeds is uitgevoerd, onmiddellijk opeisbaar.

10 Eigendomsvoorbehoud

10.1

Alle aan de opdrachtgever geleverde en onbetaalde goederen blijven eigendom van de opdrachtnemer totdat al hetgeen de opdrachtnemer uit welken hoofde dan ook van de opdrachtgever te vorderen heeft, is voldaan.

10.2

Voor het geval de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet c.q. niet volledig nakomt, verleent hij aan de opdrachtnemer een onherroepelijke volmacht om de door haar geleverde en onbetaalde goederen voor rekening van opdrachtgever terug te halen of te doen terughalen van de plaats waar deze zich bevinden. Opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer alle medewerking te verlenen, indien deze van dit recht gebruik wenst te maken. Voorafgaande ingebrekestelling is daartoe niet vereist.

10.3

Uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening is de opdrachtgever gerechtigd om over de door de opdrachtnemer geleverde en nog onbetaalde goederen te beschikken. Een eventuele zekerheidsstelling door de opdrachtgever aan derden b.v. in de vorm van verpanding kan nimmer geschieden. Opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer per omgaande te informeren, indien een derde of derden beslag willen leggen of hebben gelegd op de door de opdrachtnemer geleverde en nog onbetaalde goederen.

11 Industriële- en intellectuele eigendomsrechten

11.1

Op alle door de opdrachtnemer gemaakte offertes, indelingsschetsen, werk-, bouw- of leidingtekeningen en overige op de overeenkomst betrekking hebbende stukken of tekeningen, e.e.a. in de ruimste zin, rust auteursrecht en blijven zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst uitsluitend het eigendom van de opdrachtnemer.

12 Aansprakelijkheid

12.1

Ingeval van toerekenbare tekortkomingen van de opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst zal de opdrachtgever de opdrachtnemer in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten. In dat geval is de opdrachtnemer nimmer tot verdergaande schadevergoeding van welke aard dan ook gehouden.

12.2

Indien van de opdrachtgever in redelijkheid niet meer kan worden gevergd de opdrachtnemer nog tot nakoming in de gelegenheid te stellen, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren. In dat geval is de aansprakelijkheid van de leverancier voor
mogelijk door de opdrachtgever geleden en aantoonbare schade beperkt tot het bedrag dat eventueel door de
aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de
opdrachtnemer niet verzekerd is, beperkt de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor mogelijk door de opdrachtgever geleden en aantoonbare schade zich tot vervangende schadevergoeding, die maximaal 25% van de op grond van de desbetreffende overeenkomst door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever gefactureerde bedragen exclusief omzetbelasting kan belopen. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor mogelijk door de opdrachtgever geleden schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten indien deze schade bestaat uit aanvullende schade in welke vorm dan ook met inbegrip van indirecte schade of gevolgschade, bedrijfsschade of schade wegens omzetverlies c.q. gederfde winst, vertragingsschade en dergelijke daaronder begrepen.

12.3

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht krachtens het in dit artikel bepaalde is steeds, dat de opdrachtgever een volgens hem aan de opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, schriftelijk aan de opdrachtnemer heeft gemeld.

12.4

Op de aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel kan de opdrachtnemer geen beroep doen wanneer er van de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

13 Garantie en reclame

13.1

Opdrachtgever is verplicht het geleverde onmiddellijk na ontvangst te controleren op eventuele zichtbare tekorten en/of beschadigingen. Deze tekorten en/of beschadigingen dient opdrachtgever op de afleveringsbon en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, danwel binnen 72 uur na ontvangst van het geleverde onverwijld schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt al hetgeen geleverd is in goede staat te hebben ontvangen.

13.2

De opdrachtnemer zal de opdrachtgever omtrent de omvang van de garanties onmiddellijk op de hoogte moeten stellen, zodra de opdrachtgever hem daarom verzoekt. De door de opdrachtnemer geleverde goederen zijn nimmer aan een verdergaande garantie onderworpen dan de garantie die de opdrachtnemer zelf heeft verkregen van degenen van wie hij de desbetreffende goederen heeft betrokken.

13.3

Reclames betreffende de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer dienen door de opdrachtgever binnen 72 uur na de ontvangst van de geleverde goederen c.q. de oplevering hiervan schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt op straffe van verval van elke aanspraak ter zake, tenzij die termijn gezien de aard van de reclame in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.

13.4

Het recht op garantie/reclame vervalt in ieder geval indien de aangegeven gebruiksaanwijzingen niet zijn opgevolgd, de geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld c.q. gebruikt zijn of het gebruik van de geleverde goederen niet in overeenstemming is met wettelijke voorschriften. Retourzendingen kunnen alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer geschieden. Een door de opdrachtgever ingestelde actie ter zake garantie en/of reclame schort zijn betalingsverplichting aan de opdrachtnemer niet op.

13.5

Voorts bestaat er geen recht op garantie indien de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, als er aan de geleverde zaken werkzaamheden door derden zijn verricht of als de geleverde goederen binnen de garantieperiode zijn (door)verkocht of anderszins zijn overgedragen of in gebruik gegeven aan derde(n).

14 Niet toerekenbare tekortkomingen

14.1

Onvoorziene omstandigheden van welke aard ook, alsmede mobilisatie, oorlog of oorlogsgevaar, contingenterings- of andere overheidsmaatregelen, werkstaking, staking van vervoer, brand, het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk voldoen door derden van wie de opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan hun verplichtingen jegens de opdrachtnemer om welke reden dan ook behoudens verzuim van de opdrachtnemer jegens die derden, waardoor de opdrachtnemer de overeenkomst niet tijdig of niet zonder langs objectieve normen gemeten bovenmatig bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor de opdrachtnemer als een niet-toerekenbare tekortkoming gelden.
Hetzelfde geldt, indien de opdrachtnemer onverwachts zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel, voorzover het gaat om gespecialiseerde werknemers, in wier vervanging in redelijkheid niet op korte termijn kan worden voorzien.

14.2

Wanneer één van de in het voorgaande lid omschreven gevallen zich voordoet, zal de opdrachtgever de opdrachtnemer in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten.

14.3

In geval van een niet-toerekenbare tekortkoming is elke schadeplichtigheid van de opdrachtnemer uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik mogen maken dan na verloop van een termijn van één maand nadat de tekortkoming is ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie schriftelijk een langere termijn zijn overeengekomen.

15 Annulering of uitstel levering

15.1

Indien een door de opdrachtnemer met de opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt ontbonden op verzoek van de opdrachtgever of als gevolg van een aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaak, is de opdrachtnemer gerechtigd van de opdrachtgever een schadevergoeding te vorderen, die minimaal 25% van de orderwaarde van de desbetreffende leverantie exclusief b.t.w. beloopt.

15.2

Bij uitstel van een leverantie op verzoek van de opdrachtgever is de opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever een vooruitbetaling van 50% van de orderwaarde van de desbetreffende leverantie en een rentevergoeding van het restbedrag te vorderen vanaf de datum, waarop de leverantie in de overeenkomst was gepland.

16 Toepasselijk recht en geschillenregeling

16.1

Iedere overeenkomst waarbij direct of middellijk onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard wordt beheerst door uitsluitend Nederlands recht.

16.2

De Arrondissementsrechtbank te Almelo is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen, verband houdende met offertes van, overeenkomsten met, leveringen door en werkzaamheden van de opdrachtnemer aan een opdrachtgever, tenzij het onderwerp van geschil tot de competentie van de Kantonrechter behoort.